Regulamin Promocji

Regulamin Promocji „Pierwsza pożyczka do 1500 zł z RRSO 0%”

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany został przez PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429935, NIP: 5213635239, REGON: 146251000, o kapitale zakładowym 200.000 zł (dalej jako „Organizator”).
 2. Regulamin określa zasady udzielenia osobom fizycznym Pożyczek Promocyjnych, udzielanych przez instytucje pożyczkowe, na których rzecz Organizator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, za pośrednictwem serwisu internetowego www.latwykredyt.pl (dalej jako „Serwis”), które Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.

§ 2 - Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja trwa od 16.10.2018 r. do odwołania. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.
 2. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Klienci ubiegający się o pierwszą Pożyczkę w Serwisie, którzy samodzielnie zarejestrowali się w Serwisie oraz złożyli wniosek poczynając od dnia 16.10.2018 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej Pożyczki udzielonej przez poprzez Serwis na zasadach promocyjnych. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki Promocyjnej wklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
 4. Promocja polega na przyznaniu Pożyczkobiorcy rabatu w wysokości 100% Prowizji i Odsetek kapitałowych na pierwszą pożyczkę, o którą aplikował uprawniony Pożyczkobiorca w okresie trwania niniejszej Promocji, z zastrzeżeniem spełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić uzyskaną Pożyczkę Promocyjną najpóźniej w Terminie Spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.
 6. Pożyczka Promocyjna, o którą aplikuje Pożyczkobiorca nie może przekroczyć kwoty 1500 zł a maksymalny okres kredytowania wynosi 30 dni.
 7. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki Promocyjnej przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie z standardową ofertą Pożyczkodawcy.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Pożyczkodawcę, chyba że indywidualne warunki danej promocji stanowią inaczej.

§ 3 - Naruszenie warunków Promocji

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji objętej niniejszym Regulaminem jest spłacenie udzielonej Pożyczki Promocyjnej najpóźniej w Dniu Spłaty.
 2. W przypadku zwrotu Pożyczki Promocyjnej po upływie Dnia Spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami. Powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie Pożyczki.
 3. Uprawnienia Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności warunku określonego w pkt 1 powyżej.
 4. Anulowanie warunków niniejszej Promocji nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

§ 4 - Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Pokorna 2 lok. 1044, 00-199 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@latwykredyt.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 22 228 21 03 ).
 2. Organizator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Organizator poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
  • przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  • okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  • ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

§ 5 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dostępnych za pośrednictwem serwisu kredytów konsumenckich w promocji „Promocja Pierwsza pożyczka do 1500zł z RRSO 0%” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 0%. całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, oprocentowanie: stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 0 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 0,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 1500 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.10.2018 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dostępnych za pośrednictwem serwisu kredytów konsumenckich dla kolejnej pożyczki: całkowita kwota pożyczki: 1500 PLN, oprocentowanie stałe 0% rocznie, czas obowiązywania umowy: 30 dni, prowizja: 412.50 PLN, odsetki 0 PLN, całkowity koszt pożyczki: 412.50 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 1911.98 PLN. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 1815.45% Kalkulacja została dokonana na dzień 15.11.2018 r.

Administratorem danych osobowych jest Adepto sp. z o. o., które świadczy usługi na rzecz Partnerów Adepto sp. z o. o. Adepto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Adepto sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Sekuła, adres e-mail IOD@adepto.pl

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Adepto sp. z o. o.